POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU MEBEL ELITE

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego Mebel Elite dostępnego pod adresem: https://mebelelite.pl/, w tym informacje o celach, podstawach przetwarzania danych osobowych, uprawnieniach przysługujących Użytkownikom, jak również o odbiorach danych. 

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MEBEL ELITE Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, ul. Mickiewicza 26, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000907041, NIP: 7952564328, kapitał zakładowy 5.000,00 zł. Oznacza to, że MEBEL ELITE Sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 3. Ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie, dlatego też Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach Sklepu do poziomu, który jest niezbędny, aby świadczyć Użytkownikom usługi na najwyższym poziomie.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu  Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

§2 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych, w tym w celu skorzystania
z uprawnień przyznanych Użytkownikowi na gruncie RODO można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: 

 1. pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 26, 37-700 Przemyśl;  

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

 3. telefonicznie pod numerem: 734 171 612 w godzinach pracy Sklepu. 

 

§3 SŁOWNIK TERMINÓW

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności ustala się następujące znaczenie poniższych terminów:

 1. Administrator – MEBEL ELITE Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, ul. Mickiewicza 26, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000907041, NIP: 7952564328, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej również jako „Spółka” „Sprzedawca” lub „My”).

 2. Dane osobowe – wszelkiego rodzaju informacje powiązane z użytkownikiem Sklepu i identyfikujące go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnianymi informacjami np. adres poczty elektronicznej.

 3. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest założenie i utrzymania Konta w Sklepie. Konto stanowi indywidualny, oznaczony loginem i hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Użytkownika jego Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu. 

 4. Newsletter  lub usługa Newslettera – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających oferty, w tym informacje handlowe o akcjach promocyjnych, wydarzeniach, nowościach, przedsprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie lub sklepach internetowych prowadzonych przez Administratora bądź spółki powiązane bezpośrednio z Administratorem. Wiadomości e-mail w ramach Newsletteru przesyłane są w celu marketingu bezpośredniego. 

 5. Przetwarzanie – wszelkiego rodzaju czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkowników Sklepu np. analizowanie na potrzeby świadczenia usług, zapisywanie ich historii zakupów. 

 6. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 8. Sklep – sklep internetowy Mebel Elite prowadzony przez Administratora pod adresem:   https://mebelelite.pl/, która umożliwia Konsumentom, Przedsiębiorcom na prawach konsumenta lub przedsiębiorcom zawieranie z Administratorem online umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 9. Umowa  - należy rozumieć odpowiednio Umowę Sprzedaży, Umowę o prowadzenie Konta lub Umowę o świadczenie usług Newslettera.

 10. Umowa o prowadzenie Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, na zasadach określonych w Regulaminie Konta. 

 11. Umowa o świadczenie usług Newslettera  - umowa o świadczenie Usługi Newsletteru zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, na zasadach określonych w Regulaminie Newsletteru. 

 12. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika, w tym usługa Konta i/lub usługa Newsletteru. 

 13. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 14. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep, składająca Zamówienie jako gość lub posiadająca Konto w Sklepie internetowym, dołączająca do usługi Newslettera, kontaktująca się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub za pośrednictwem innego udostępnionego komunikatora. Użytkownik na gruncie Regulaminu Sklepu zwany jest „Kupującym” oraz w przypadku Regulaminu Newsletteru lub Regulaminu Konta także „Usługobiorcą”.

 15. Towar- rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 

 1. Wyrażenie niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Polityki Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu, Regulaminie Newsletteru lub Regulaminie Konta  dostępnym pod adresem  https://mebelelite.pl/lp/3-regulamin

 

§ 4 ŹRÓDŁO DANYCH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik w większości przypadków sam przekazuje swoje dane Administratorowi, dzieje się to m.in. gdy: Użytkownik składa zamówienie w Sklepie, zapisuje się do Newsletteru, rejestruje Konto w Sklepie, kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem udostępnionego kanału komunikacyjnego, obserwuje profile Administratora w serwisach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z treściami publikowanymi przez Administratora. 

Administrator może także pozyskiwać dane osobowe Użytkownika od innych upoważnionych osób (pełnomocników, prokurentów), jeżeli posiadają oni stosowne umocowanie od Użytkownika. Zakres danych uzależniony jest od usług i funkcjonalności, z których korzysta Użytkownik. Zakres przetwarzanych danych odnośnie poszczególnych usług został opisany w poszczególnych sekcjach § 5 Polityki, a także każdorazowo w Sklepie. 

Ponadto, część informacji na temat Użytkownika może być automatycznie gromadzona przez narzędzia analityczne lub podobne technologie śledzące wykorzystywane w ramach Sklepu, z których korzysta Administrator, m.in. takich jak: Google Analytics, Meta Pixel, Microsoft Ads, Google Ads, Google Tag Manager, Google Optimize

§ 5 CELE,  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA 

Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest umożliwienie skorzystania przez Użytkownika z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Sklepu. Na etapie rejestracji Konta wymagane jest podanie przez Użytkownika danych identyfikujących, w tym danych kontaktowych (tj. w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, hasła). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia Konta. Podanie przez Użytkownika większego zakresu danych osobowych niż niezbędne do utworzenia i obsługi Konta jest dobrowolne. 

Ponadto, z biegiem czasu oraz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z funkcjonalności Sklepu, Administrator będzie gromadzić informacje na temat Użytkownika,  które zostały podane przez niego dobrowolnie, takich jak:

 1. adresy doręczeń dla złożonych Zamówień;

 2. dane niezbędne do wystawienia faktury (firma, numer NIP) – jeżeli dotyczy; 

 3. historia i szczegóły realizowanych Zamówień;

 4. rachunki Użytkownika (faktury, paragony);

 5. bony rabatowe / promocyjne, które Użytkownik uzyskał w związku z realizowanymi Zamówieniami;

 6. listy życzeń - dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie.

Kiedy Użytkownik zarejestruje Konto, Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi usług i funkcjonalności Sklepu. Tym samym dochodzi do zawarcia Umowy o prowadzenie Konta na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy o prowadzenie Konta na warunkach określonych w Regulaminie Konta).  

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika przez czas trwania Umowy o prowadzenie Konta, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Terminy przedawnień roszczeń wynikają z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej jest to 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ WYKONYWANIE UMÓW SPRZEDAŻY 

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikowi składania Zamówień i wykonanie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik może składać Zamówienia również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Składając i potwierdzając Zamówienie dochodzi do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Umowy Sprzedaży na odległość. 

W celu złożenia i realizacji Zamówienia, Użytkownik podaje Administratorowi dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. podstawowe dane identyfikujące Użytkownika: imię, nazwisko lub firmę, adres e-mail,  adres dostawy (w tym konieczne jest uzupełnienie nazwy ulicy, numeru domu/ mieszkania, miasta oraz kodu pocztowego, na który ma zostać dostarczony Towar oraz numeru telefonu (na potrzeby realizacji dostawy zamówionych Towarów przez współpracujące z nami firmy kurierskie), opcjonalnie numer NIP - dane Twojej firmy niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Dodatkowo Administrator będzie przetwarzać dotyczące Użytkownika informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej lub innej usługi płatniczej, którą wybierzesz jako sposób zapłaty.  

Dane przekazane Administratorowi w związku ze złożonym Zamówieniem przetwarza są w celu realizacji wykonania Umowy Sprzedaży, w tym podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze związanych z prowadzeniem rachunkowości, wystawianiem rachunków/faktur, a także związanych z naliczaniem, poborem i uiszczaniem podatku od towarów i usług  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w zw.  z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Dane osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przechowuje dane Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży. Roszczenia z Umowy Sprzedaży, co do zasady, przedawniają się na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lat), zastrzeżeniem przepisu art. 554 KC, który przewiduje 2 letni termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Ponadto, Administrator przechowuje Twoje dane podatkowe przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane finansowe, zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości złożenia i realizacji Zamówienia.  

 1. OBSŁUGA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW – REKLAMACJA, GWARANCJA ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z uprawnień przyznanych przepisami prawa, w tym w szczególności z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, prawa do odstąpienia od Umowy czy realizacji uprawnień z gwarancji – jeżeli taka gwarancja zostanie udzielona na oferowane Towary. 

Składając reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Użytkownik realizuje przysługujące mu uprawnienia wynikające odpowiednio z przepisów prawa lub zawartej Umowy. Tym samym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO m.in. w zw. z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. obsługa uprawnień wynikających z zawartej Umowy lub przepisów prawa). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od Umowy.   

Składając reklamację lub odstępując od Umowy, Użytkownik przekazuje swoje dane zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, które mogą obejmować: podstawowe dane identyfikujące Użytkownika, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu opcjonalnie dane Twojej firmy, NIP. W tym miejscu Administrator będzie potrzebować od Ciebie informacji o tym co stanowi podstawę do składania reklamacji lub zwrotu zakupionego Towaru.

Dodatkowo Administrator będzie przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej lub innej usługi płatniczej, którą wybierzesz jako sposób zapłaty na potrzeby zwrotu zapłaconych środków, jeżeli nie będziesz zainteresowany nowym Towarem, a zdecydujesz się na zwrot zapłaconych środków.  

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację Twoich praw. Skutkiem tego będzie znaczne utrudnienie obsługi Twoich żądań lub pozostawienie ich bez rozpoznania.

 1. OBSŁUGA KORESPONDENCJI 

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, listownie, czy telefonicznie przekazujesz Administratorowi swoje dane osobowe niezbędne do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności: adres e-mail, numer telefonu, dane osobowe zawarte w treści wiadomości – w zależności od formy kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. 

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Administratorem, w każdej sprawie, która dotyczy działalności Administratora oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, czy zgłoszone telefonicznie zapytanie. Tym samym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielania odpowiedzi na kierowane wiadomości lub zgłaszane telefonicznie zapytania). Informujemy, że zakres danych będzie każdorazowo różny w zależności od rodzaju sprawy jaką do nas kierujesz. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia Twojej sprawy i udzielania odpowiedzi. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić obsługę Twojej sprawy. Skutkiem tego może być pozostawienie Twojej wiadomości bez rozpoznania.

 

 1. DZIAŁANIA MARKETINGOWE 

W związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi, Administrator może w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących z Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  przetwarzać informacje pomagające nam dopasować reklamy i treści do preferencji i oczekiwań Użytkownika, w tym m.in. w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej. W tym celu mogą być przetwarzane m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o ruchu Użytkownika w Sklepie, w tym o przeglądanych Towarach  i preferencjach Użytkownika w tym zakresie. 

Działania marketingowe mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu w Sklepie treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (tzw. reklama kontekstowa) – jeżeli do wyświetlania takiej reklamy wykorzystywane byłyby dane osobowe Użytkownika, to ich przetwarzanie odbywa się na podstawie związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego polegającego na promowaniu własnych Towarów Administratora, lub działalności podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane zaś przetwarzane są do momentu zaprzestania korzystania ze Sklepu. 

 • wyświetlaniu treści marketingowych dopasowanych do preferencji Użytkownika, w tym dostosowywaniu wyświetlanych ofert Towarów w Sklepie,  na podstawie przeglądanych ofert i aktywności Użytkownika w Sklepie (tzw. reklama behawioralna). Informacje gromadzone są za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii (takich jak: Meta Pixel, Google Analytics, Microsoft Ads, Google Ads Conversion Tracking, Google Optimize, Google Tag Manager) i wykorzystywane są przez Administratora dla celów marketingowych na podstawie uprzednio wyrażonej zgody Użytkownika na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika; 

 • kontaktowaniu się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi za pośrednictwem udostępnionego przez Użytkownika kanału komunikacji elektronicznej, e-mail, SMS, powiadomienia push. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 UŚUDE lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. W takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. 

 

Więcej informacji na temat działania plików cookies dostępne jest w Polityce Cookies, pod linkiem: https://mebelelite.pl/lp/7-polityka-prywatnosci

 

 1. NEWSLETTER

Zapisując się do Newsletteru Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail.  Następnie, Użytkownik w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów, musi potwierdzić chęć zapisu do Newsletteru (mechanizm double opt-in). Uzyskane w ten sposób dane Użytkownika dodawane są przez Administratora do listy mailingowej. Jeśli Użytkownik nie potwierdzi adresu e-mail, Administrator nie doda adresu do listy mailingowej i tym samym Użytkownik nie będzie otrzymywał wiadomości w ramach Newsletteru. 

 

Do wysyłki newsletteru  Administrator wykorzystuje system zewnętrzny, którego dostawcą jest: Edrone Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, którego polityka prywatności dostępna jest pod linkiem: https://edrone.me/pl/polityka-prywatnosci. Administrator informuje, że system wykorzystywany do obsługi Newsletteru zapisuje również numer IP, z którego Użytkownik korzystał zapisując się do Newsletteru oraz  śledzi działania podejmowane przez Użytkownika w związku z wysyłanymi do niego wiadomościami w ramach Newsletteru (tj. gromadzi informacje na temat tego, czy Użytkownik otworzył wiadomość wysyłaną w ramach Newsletteru). 

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikowi subskrypcji Newsletteru, która polega na przesyłaniu Użytkownikowi na wskazany adres poczty elektronicznej tzw. Informacji marketingowych i handlowych, w tym zawierające informacje o nowościach czy promocjach w Sklepie. 

 

Kliknięcie w przycisk „Zapisz się” oraz potwierdzenie chęci otrzymywania Newsletteru oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą udostępnianego kanału elektronicznej (e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako: UŚUDE) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (smartfon, tablet, komputer) dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych w ramach Newsletteru na zasadach określonych w Regulaminie Newsletteru oraz w niniejszej Polityce Prywatności.   

 

Tym samym podstawą prawną do wysyłania Newsletteru i przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  w zw. art. 10 UŚUDE i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).  Natomiast w zakresie jakim dane nie pochodzą bezpośrednio od Użytkownika, ale zostały zgromadzone automatycznie przez system do wysyłki Newsletteru, operacje przetwarzania danych opierać się będą na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji Newsletteru w celu optymalizacji działań malinowych w ramach Newsletteru.  

 

Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu wypisania się  przez Użytkownika z subskrypcji Newsletteru lub zakończenia świadczeni usługi Newslettera przez Administratora. Pomimo wypisania się z Newslettera dane Użytkownika dotyczące subskrypcji Newslettera mogą być przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z realizacją Umowy o świadczenie usługi Newsletteru, jednak nie dłuższy niż przez okres 2 lat. W tym wypadku przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest wykazanie w przyszłości, że konkretny adres email był zapisany do mojej bazy newsletter.)

 

Pamiętaj, że zawsze posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych  (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). W dowolnej chwili możesz sprzeciwić się także przetwarzaniu Twoich danych, jakie Administrator wykorzystuje dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu. 

 

Wypisanie się z usługi Newsletteru (tym samym wycofanie udzielonej zgody), możliwe jest poprzez kliknięcie linku „Wypisz mnie z Newsletteru” lub inny równoważny, który znajduje się na końcu każdej przesyłanej przez nas wiadomości w ramach Newsletteru.  Użytkownik może także wysłać wiadomość e-mail do Administratora na adres wskazany w § 2 Polityki Prywatności, z prośbą o wypisanie go z Newsletteru. Wypisanie się z Newsletteru skutkuje zaprzestaniem wysyłania Newsletteru oraz rozwiązaniem Umowy o świadczenie usługi Newsletteru w trybie natychmiastowym.   

 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi zapisanie się do Newsletteru i realizację usługi. Skutkiem tego będzie brak możliwości otrzymania informacji w ramach usługi Newsletteru.

 

 1. DZIAŁANIA ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE 

Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnej technologii (takich jak: Google Analytics, Facebook Pixel, Google Ads Conversion Tracking, Microsoft Ads Conversion Tracking, TikTok Pixel) w trakcie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.

 

Zbierane informacje mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkownika w Sklepie, w celu doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości usług Administratora czy określenia preferencji zakupowych Użytkownika. Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnej technologii uzależniona jest od wyrażenia przez Użytkownika uprzedniej zgody na przechowywanie takich informacji w jego urządzeniu końcowym. 

 

Informacje gromadzone za pośrednictwem ww. technologii, w tym plików cookies mogą obejmować: numer IP urządzenia Użytkownika, datę i godzina odwiedzin; rodzaj systemu operacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika; przybliżona lokalizację Użytkownika; rodzaj przeglądarki internetowej; czas spędzony na Sklepie oraz odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.  

 

Zazwyczaj informacje gromadzone i przechowywane przez pliki cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie poszczególnych Użytkowników Sklepu. W niektórych sytuacjach, w zakresie jakim ww. informacje pozwalają zidentyfikować użytkownika, przetwarzanie danych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością Użytkowników w Sklepie lub w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu informacji ww. celu, wyłączając pliki cookies. Więcej informacji na temat działania plików cookies znajdziesz w Polityce cookies, dostępnej pod linkiem: https://mebelelite.pl/lp/3-regulamin 1. BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW - OPINIE

Administrator umożliwia Użytkownikom, którzy dokonali zakupu Towaru w Sklepie wystawienia opinii dotyczącej zakupionych Towarów, funkcjonowania Sklepu oraz ze świadczonych za jego pośrednictwem usług. Narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych Użytkowników jest Rating Captain, obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę - CUSTOMER SATISFACTION AI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Korzystanie z narzędzia podlega regulaminowi i polityce prywatności dostawcy ww. narzędzia, które dostępna  https://ratingcaptain.com/pl/terms-of-use.  

W celu badania satysfakcji Użytkowników z zamówionych Towarów lub świadczonych przez Administratora Usług, Użytkownikowi może zostać wysłane zaproszenie do wystawienia opinii, (która może być następnie wyświetlona w widgecie Administratora na aplikacji Rating Captain oraz na stronie Sklepu) lub wypełnienia ankiety recenzji. Wiadomości e-mail w ramach badania satysfakcji mogą zostać wysłane do Użytkowników, którzy wyrazili chęć udziału w takim badaniu i udostępnili w tym celu swój adres e-mail. W celu dodania opinii należy podać: pole opinii - wypełnienie pola opinii jest zazwyczaj wymagane, aby móc opublikować opinię. Pole opinii umożliwia autorowi opinii napisanie krótkiego komentarza lub recenzji;

pole oceny - zwykle wymagane jest również podanie oceny produktu lub usługi. Opcje oceny mogą obejmować wariant gwiazdkowy lub liczbowy; pole nazwy użytkownika - wiele stron wymaga podania nazwy użytkownika, aby wskazać, kto opublikował opinię. W przypadku, gdy użytkownik chce pozostać anonimowy, strona może udostępnić mu opcję publikowania opinii anonimowo; pole e-mail - w niektórych przypadkach może być wymagane podanie adresu e-mail, aby potwierdzić tożsamość autora opinii i zweryfikować, czy opinia jest prawdziwa; pole daty transakcji - jeśli opinia dotyczy konkretnego zakupu lub transakcji, może być wymagane podanie daty tej transakcji.

Udział w badaniu satysfakcji Klientów oraz podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do dodania opinii. 

Na stronie Sklepu publikowane są również opinie na temat Sklepu, które zostały bezpośrednio zaciągnięte z Googla, które to zostały opublikowane na zasadach określonych w regulaminie i polityce Googla. 

Podstawą prawna przetwarzania danych Użytkownika biorącego udział w badaniu satysfakcji Klientów jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzania danych, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody jest zgodne z prawem.  

Administrator zastrzega, że dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące aktywności Użytkownika w naszym Sklepie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane Towary), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. W takim przypadku dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administrattora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain.

 1. ADMINISTROWANIE STRONĄ - LOGI SERWERA

Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w tzw. logach serwera, czyli zapisy dotyczące niektórych parametrów Użytkowników zyskujących dostęp do Sklepu. Logi zawierają w szczególności takie dane jak adres IP urządzenia, czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej; informacje o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi ze Sklepu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ponadto, ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na administrowaniu stroną internetową Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane będą przetwarzalne do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. 

 

§ 6  PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 1. Współadministrowanie

 

Prowadzimy fanpage na portalu społecznościowym należącym do Meta Platforms (Facebook), na warunkach i zasadach określonych przez dostawcę platformy - Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia – dalej jako „Meta Platforms”).  Osadzone na stronie Sklepu wtyczki umożliwiają bezpośrednie przekierowania Użytkownika do profil Administratora prowadzony w serwisie społecznościowym.  

 

Administrator wraz z operatorem portalu społecznościowego tj. Meta Platforms pełni funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk, obejmującej zbiorczą analizę danych. Meta Platforms w oparciu o własne regulaminy i polityki prywatności może gromadzić i przetwarzać dane, w tym informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających naszego fanpage’a. Informujemy, że mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez dostawcę portalu społecznościowego, dlatego też przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, należy zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Meta Platforms są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

Każdy ze współadministratorów, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Oznacza to, że Administrator  ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych. Meta Platforms udostępnia zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy współadministratorami dostępne są na stronie pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

 1. Nasze zadania | Poniżej prezentujemy cele, w których wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne umożliwiające korzystanie z Państwa danych osobowych.

Obszary naszej działalności

Nasze cele

Podstawy prawne

Fanpage na zewnętrznych platformach społecznościowych

Prowadzimy fanpage na portalu społecznościowym należącym do Meta Platforms (Facebook), na warunkach i zasadach określonych przez dostawcę platformy

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywali w celu zarządzania fanpage’em, informowania za ich pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, a także w celu budowania i utrzymaniu społeczności z nami związanej. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość za pośrednictwem dostępnych narzędzi, odpowiedzi na reakcję, oznaczenie, komentarz lub prowadzenia dalszej korespondencji.  

Rodzaj podstawy prawnej: realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnym. 

 • art. 6. ust. 1. lit. f) RODO.  

 


Zarządzenie roszczeniami


Zarządzamy roszczeniami. Ustalamy istnienie należnych nam roszczeń i dochodzimy ich realizacji. Czynimy zadość uzasadnionym roszczeniom naszych klientów. Do obsługi roszczeń wykorzystujemy dane osobowe, które zostały zgromadzone w szczególności podczas korzystania z mediów społecznościowych, w tym trakcie komunikacji z Państwem, publikacji postów, treści, komentarzy, a w przypadku osób z którymi zawarliśmy umowy, dane osobowe, które zostały zgromadzone na etapie przygotowania i realizacji umowy.


Rodzaj podstawy prawnej: realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnym

 • art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17. listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Analityka
i monitorowanie mediów społecznościowych

Za pośrednictwem narzędzi dostarczanych w szczególności przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych dokonujemy analiz statystycznych, dotyczących funkcjonowania, popularności oraz sposobu korzystania z naszego fanpage’u. Celem jest uzyskanie obrazu postrzegania naszego Sklepu, produktów oraz usług, ocena prowadzonych przez nas działań marketingowych, czy też identyfikacja potencjalnych obszarów, które możemy poprawić. Informujemy, że zakres przetwarzanych danych może być uzależniony w szczególności od rodzaju oraz treści konkretnego wpisu (np. opublikowania postu w formie tekstowej lub zdjęcia).

Rodzaj podstawy prawnej: realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnych. 

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. f) RODO

 1. Katalog danych osobowych oraz okres ich przetwarzania| Poniżej prezentujemy Państwu katalog danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy przy korzystaniu z fanpage’a oraz okres ich przetwarzania:

Osoby, których dane wykorzystujemy

Jakiego rodzaju dane wykorzystujemy

Skąd pochodzą dane osobowe

Osoby, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, „Subskrybuj” lub innej równoważnej;

 • opublikowały swój komentarz, pod postem zamieszczonych na fanpage’u;

 • oznaczyły nas w postach lub na zdjęciach;

 • Osoby, które   skorzystały z dostępnych narzędzi celem nawiązania z nami kontaktu (np. za pośrednictwem messengera). 

W zależności od Państwa aktywności i korzystania z fanpage’a prowadzonego na portalu społecznościowym, możemy przetwarzać następujące Państwa dane:

 • Identyfikator konta (zazwyczaj imię i nazwisko lub nick);

 • Zdjęcie profilowe/awatar – jeżeli zostało ustawione;

 • Inne opublikowane zdjęcia, w tym również mogące przedstawiać wizerunek;

 • Dane opublikowane przez Państwa w treści komentarzy lub w postach;

 • Dane podane przez Państwa w treści korespondencji, w tym adres e-mail, numer telefonu;

 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających naszego fanpage'a dostępnego za pomocą funkcji oferowanych w ramach serwisu społecznościowego (na  warunkach określonych przez poszczególnych operatorów portali społecznościowych), gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie społecznościowym, a który to zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

 1. Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa  poprzez Państwa interakcję na naszym fanpage’u i zbieramy je w momencie, kiedy:

 • dokonujecie Państwo subskrypcji naszego fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”;

 • publikujecie Państwo swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;

 • oznaczacie nas Państwo w publikowanym poście lub na zdjęciu;

 • nawiązujecie z nami kontakt za pośrednictwem oferowanych w ramach portali społecznościowych narzędzi. 

 1. Anonimowe dane statystyczne osób odwiedzających nasz fanpage’a możemy uzyskać za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności przez operatora serwisów społecznościowego. 

Okres przechowywania danych osobowych

Informujemy, że dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu  będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, tak też:

 • dane osobowe, które uzyskaliśmy w prowadzonej korespondencji, przechowujemy przez czas niezbędny do obsługi przesłanego do nas zapytania/ żądania;

 • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń (co do zasady jest to okres 3 ;

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami.

W dowolnym momencie możecie Państwo przestać obserwować nasz fanpage prowadzony w serwisach społecznościowych, usunąć komentarz lub oznaczenie. W przypadku, gdy zrezygnujecie z subskrypcji naszego fanpage’a, przestaną się Państwu wyświetlać treści od nas pochodzące.

 1. Czy podanie danych jest konieczne: Podanie danych osobowych, przez osoby odwiedzające nasz fanpage jest dobrowolne i następuje w szczególności poprzez wejście, subskrypcje konta, napisanie komentarza lub wiadomości. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a  lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości, czy też oznaczania w postach lub na zdjęciach.

 

§ 7 ODBIORCY DANYCH I ODWOŁANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

 1. Administrator korzysta zusług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników, w szczególności należą do nich: 

 1. operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie – jeżeli Towar ma zostać dostarczony na adres wskazany przez Użytkownika;

 2. dostawcy poczty elektronicznej;

 3. hostingodawca iadministrator serwera; 

 4. biuro księgowe; 

 5. kancelarie prawne w przypadku, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywaniu lub obrony przed roszczeniami;

 6. podmioty realizujące bieżącą obsługę Sklepu;

 7. wyspecjalizowani dostawcy dostawy narzędzi informatycznych, marketingowych i analitycznych, w tym dostawcy ankiet badających satysfakcję Użytkowników z dokonanych zakupów w Sklepie;

 8. dostawcy systemu mailingowego, służącego do przesyłania Newslettera oraz wykorzystywanego na potrzeby kampanii marketingowych;

 9. dostawcy serwisów społecznościowych na których Administrator prowadzi fanapage Sklepu; 

 10. podmiotom świadczącym usługi serwisowe, naprawcze Towarów zakupionych przez Użytkowników w Sklepie.

 1. W celu realizacji transakcji płatniczych Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych oraz instytucjom kredytowym (e-raty) dla Administratora, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora w celu realizacji Umowy Sprzedaży. 

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane organom państwowy,  organom ścigania (policji, prokuraturze), sądom – jeżeli podmioty takie będą uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

 3. Administrator zapewnia, że starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuję lub z usług, których korzysta, a także, że podmioty takie zapewniają wysoki poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 8 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 1. Z uwagi, iż Administrator prowadzi profile na serwisach społecznościowych takich jak Facebook oraz wykorzystuje w ramach Sklepu narzędzia analityczne i marketingowe zewnętrznych dostawców, to dane osobowe gromadzone za ich pośrednictwem (w całości lub w części) mogą być przechowywane na serwerach znajdujących na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych.  

 2. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jest: 

 1. Meta Platforms, Inc -  operator serwisu społecznościowego (Facebook), na którym prowadzony jest fanpage Administratora oraz dostawca narzędzia marketingowego Pixel Meta. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności tego dostawcy usług, dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 oraz https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel .  

 2. Google - dostawca narzędzi analitycznych, takich jak: Google Analitycs, Google Ads Conversion. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności dostawcy narzędzia, dostępnej pod adresem:   https://policies.google.com/privacy lub https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008 

 3. Edrone Sp. z o.o. – dostawca systemu mailingowego Edrone, służącego do przesyłania newslettera oraz wykorzystywanego w celach marketingowych na potrzeby kampanii e-mail, SMS, w social mediach uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu Edrone. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności dostawcy dostępnej pod adresem: https://edrone.me/pl/polityka-prywatnosci oraz w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: https://edrone.me/pl/umowa-powierzenia-danych

 4. Criteo -  Criteo pomaga markom, witrynom e-commerce i innym reklamodawcom promować ich produkty i usługi. Robią, umożliwiając Reklamodawcom dostosowywanie ich kampanii i/lub ofert do odbiorców, do których chcą dotrzeć z treściami, które chcą promować. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności tego dostawcy usług, dostępnej pod linkiem: https://www.criteo.com/privacy/ oraz https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/ .

 5. RTB House S.A. - firma zajmująca się technologią reklamową, która świadczy usługi reklamowe online dla reklamodawców (np. sklepów internetowych) w środowisku reklamy programmatic. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności tego dostawcy usług, dostępnej pod linkiem: https://www.rtbhouse.com/privacy-center .

 6. Luigi’s Box, s.r.o. - dostawca usług reklamowych i marketingowych przy użyciu różnych technologii cyfrowych, takich jak pliki cookie, piksele śledzące i tagi javascript. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności tego dostawcy usług, dostępnej pod linkiem: https://www.luigisbox.pl/polityka-prywatnosci/ .

 1. Podstawą transferu danych Użytkownika do państw trzecich może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (np. w przypadku Wielkiej Brytanii,  Izarela, Japonii). W przypadku państw do przypadku przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w tym m.in. do USA, Chile, Kataru, Indii), Administrator stosował będzie odpowiednie zabezpieczenia prawne, klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Podstawą transferu danych może być Twoja 

 2. Użytkownik może uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 3. Jednocześnie Administrator informuje, że obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w na terenie Unii Europejskiej. Jednakże, mając na uwadze międzynarodowe charakter przepływu danych w ramach tych platform i potencjalne ryzyko przekazania danych do państwa trzeciego, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.  

§ 9 PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

Uprawnienia

Na czym polegają

Prawo dostępu do danych

Możecie Państwo dowiedzieć się, czy dysponujemy Waszymi danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

Odmówimy wydania kopii danych osobowych, jeżeli jej wydanie w danym przypadku niekorzystnie wpłynie na prawa i wolności innych.

Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie sprawozdania. Realizując prawo dostępu do danych nie przekażemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji. 

Prawo do sprostowania danych

Możesz poprawić nieprawidłowe informacje na swój temat, zaktualizować nieaktualne oraz uzupełnić brakujące.

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:

 1. Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do osiągnięcia naszych celów albo

 2. wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo

 3. Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo 

 4. w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych. 

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

 1. Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo

 2. Państwa dane osobowe będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących celach: 

 1. przechowywania; 

 2. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń; 

 3. ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać Państwa zgodę.

Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych okoliczności:

 1. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych albo

 2. Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo

 3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 4. wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do czasu ustalenia jego zasadności.

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, gdy wykorzystujemy dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów prawnych (przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust. 1 lit f RODO), m.in. gdy dane przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do marketingu bezpośredniego, w tym do profilowania. 

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację, z zastrzeżeniem  sprzeciwu złożonego wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,  

Możemy odrzucić sprzeciw wykazując istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do korzystania z Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione podstawy muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. 

Możemy również odrzucić Państwa sprzeciw, gdy wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych celach.

Prawo do przenoszenia danych 

Prawo do przenoszenia danych oznacza, że przy spełnieniu warunków określonych w art. 20 RODO, możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

Wycofanie zgody

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, to zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, pamiętaj, że jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.

Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień Użytkownik powinien złożyć stosowny wniosek do Administratora na dane kontaktowe wskazane w § 2 Polityki Prywatności. Natomiast skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych można składać na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. 

 

§ 10 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

 

Profilujemy Użytkowników naszej strony internetowej w celach reklamowych. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji. Gromadzimy informacje dotyczące urządzeń i oprogramowania, wykorzystywanego przez użytkowników naszej strony internetowej. Pozyskujemy także informacje dotyczące przeglądanych reklam i odwiedzanych stron internetowych. Na tej podstawie rozróżniamy indywidualnych Użytkowników Sklepu, tworząc tzw. profile. Poszczególne profile rozróżniamy za pomocą unikatowych identyfikatorów typu User_ID

Powyższe działania, nie będą wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika. Jedyną konsekwencją dla Użytkownika będzie wyświetlanie lub przesyłanie powiadomień, komunikatów lub prowadzenie przez automatyczny mechanizm innych działań informacyjnych / marketingowych dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. 

Jeżeli zrezygnujesz (blokując możliwość zapisywania naszych plików cookies na swoim urządzeniu) z profilowania nie spotkają Ciebie żadne negatywne konsekwencje. Reklamy oraz inne informacje o charakterze marketingowym będą publikowane w dalszym ciągu, jednak będą one w mniejszym stopniu dopasowane do Użytkownika.

§ 11 PRZEKIEROWANIA 

W ramach Sklepu znajdowują się odsyłacze do innych stron internetowych, w tym do fanpage’y prowadzonych przez Administratora w serwisach społecznościowych. Klikając w link (odnośnik przekierowujący) zamieszczone w Sklepie, Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane przez podmioty niezależne od Administratora. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty w zawarte w polityce w polityce ochrony prywatności właściwej dla danego serwisu.  

Administrator rekomenduje Użytkownikom zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich. Administrator oświadcza, że nie gromadzi żadnych danych osobowych, które są przekazywane do danego portalu społecznościowego w wyniku kliknięcia prowadzącego do niego odnośnika.

§ 12 BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator wdrożył i stosuje procedury ochrony danych osobowych, a także stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, tak aby zbierane i przetwarzane danych osobowych przez Administratora odbywało się zgodnie z przepisami RODO, w tym, aby przeciwdziałać przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu, lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania. W szczególności stosowane są następujące środki bezpieczeństwa: aktualizacja oprogramowania, dostęp do indywidualnego konta w Sklepie jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem, certyfikat SSL.  

 2. Administrator podejmuje także wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na zmiany w Polityce Prywatności Sklepu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu.

 2. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od daty ich publikacji. 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ZYSKAJ 30 ZŁ

Bądź z nami na bieżąco i otrzymuj informację o naszych promocjach i nowościach.

3 LATA GWARANCJI

W trosce o zadowolenie naszych klientów na wszystkie produkty obowiązuje 3-letnia gwarancja

30 DNI NA ZWROT

Meble nie pasują do Twojego pomieszczenia? Zwróć je bez podawania przyczyny w ciągu 30 dni

ATRAKCYJNE RABATY

Zobacz nasze aktualne promocje i zamów meble w atrakcyjnych cenach

WNIESIENIE

Kurier ma obowiązek wnieść zamówienie nieprzekraczające 25 kg

Produkt dodany do listy życzeń